Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

14:15
4838 b0d0
Edmund Dulac, ilustracje do baśni Andersena, wyd. 1911 r.
Reposted frommental-cat mental-cat viacassieplacebo cassieplacebo
14:13
2953 2bb8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamcnulty mcnulty

February 22 2017

20:36
dziekujepanbarszcz
20:34
3505 a158 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapanpancerny panpancerny
17:01
8707 e770
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny
17:00
6157 f66b
Reposted fromkordo kordo viabardzosmaczny bardzosmaczny
15:20
14:29
14:29
13:30
1928 7815
Reposted fromgosand gosand viaaperture aperture
13:25
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viazEveR zEveR
13:24
13:19
Reposted fromHeadbanger Headbanger viawujcioBat wujcioBat
11:06
10:59

February 21 2017

20:37
19:49
2761 e6db
Reposted fromcorkeyL corkeyL viaiblameyou iblameyou
19:49
Reposted fromkelu kelu viaJapko Japko
19:39
2260 b8ab 500
Reposted fromDerDan DerDan viaJapko Japko
19:38
1595 ec08 500
Reposted fromjottos jottos viaJapko Japko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl